Over de functie

Het werkterrein van de adviseur loopbaanoriëntatie betreft de gehele schoolperiode van de leerling. Leerlingen moeten al vroeg een belangrijke keuze maken die van invloed is op hun verdere loopbaan. De adviseur loopbaanoriëntatie bereidt, samen met de mentoren, de leerlingen voor op het kiezen van een vervolgstudie en een daarbij aansluitend vakkenpakket. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van het schooltype waarin de leerling de lessen volgt. Op het vmbo hanteren wij een op de leerling afgestemde aanpak. Het is van groot belang dat een leerling een verantwoorde keuze maakt betreffende zijn vervolgstudie.

 

Een vmbo-leerling moet al op jonge leeftijd weten welke vervolgstudie zijn belangstelling heeft. Daar moet hij zijn sectorkeuze en zijn afdelingsprogramma uit afleiden. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van klas 1 en 2 volgen de leerlingen het vak Praktische Sector Oriëntatie. Door dit vak komt de leerling al vroeg in aanraking met de aspecten van het leren in de verschillende afdelingen van het vmbo. Op die manier wordt de leerling op een zeer praktische wijze voorbereid op het maken van een uiteindelijke afdelingskeuze aan het einde van het tweede leerjaar.

 

De begeleiding vindt plaats door de mentor, ondersteund door de adviseur loopbaanoriëntatie. Deze voorziet ouders en leerlingen van informatie. In de vierde klas is de begeleiding voornamelijk gericht op de doorstroom naar het mbo. Opleidings- en beroepskeuze staan centraal. Voor leerlingen zijn er geregeld momenten waarop zij met de adviseur loopbaan oriëntatie overleg kunnen plegen. Ook is het voor ouders altijd mogelijk om een afspraak te maken. Elke leerling wordt individueel begeleid door de adviseur loopbaan oriëntatie tijdens de aanmeldingsprocedure. Ook wisselt de adviseur loopbaan oriëntatie gegevens uit met het vervolgonderwijs om de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen.

FUWASYS / FUWA-VO Functie

1. Functie-informatie

Codering    
Functienaam   Adviseur Loopbaanoriëntatie
Salarisschaal  9
Indelingsniveau   IV
Werkterrein  Gereformeerde Scholengroep – Gomarus College
Activiteiten  

Beleidsondersteuning,begeleiding/adv,

deskundigheidsbevordering,voorlichting

Kenmerkscores  33333  33333  33  33
Somscore  42
Versie  14.10.2009

 

2. Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De Stichting Gereformeerde Scholengroep omvat meerdere instellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Gomarus College is één van de instellingen voor voortgezet onderwijs. De werkzaamheden worden uitgeoefend ten behoeve van de VMBO sector van het Gomarus College. De sector levert programma's aan de leerlingen, organiseert en begeleidt de leerprocessen en bereidt voor op de toetsing en afsluiting. De adviseur loopbaanoriëntatie is belast met beleidsondersteuning en advisering van het management, begeleiden en adviseren van leerlingen mbt schoolloopbaan en loopbaanoriëntatie, deskundigheidsbevordering van docenten en voorlichting.

 

3. Werkzaamheden

 

1 Beleidsondersteuning

* levert een bijdrage aan het beleid mbt loopbaanoriëntatie;

* adviseert het management mbt het testgebruik en de voortgang hiervan binnen de school;

* adviseert het management mbt het omgaan met specifieke doelgroepen en/of specifieke issues;

* neemt vanuit de eigen vakdiscipline deel aan projecten.

 

2 Begeleiding en advisering

* adviseert leerlingen en ouders mbt schoolloopbaan en loopbaanoriëntatie in algemene zin;

* begeleidt / adviseert bij het wijzigen van leerroutes danwel heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden;

* begeleidt / adviseert leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs, c.q. de arbeidsmarkt;

* adviseert over instroom in (intake) en doorstroming binnen de school;

* verzamelt en bewaakt alle voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) relevante gegevens;

* draagt zorg voor de keuze en het afnemen van testen en de bespreking ervan;

* onderhoudt contacten met instanties op het gebied van testen en bewaakt het 'testbudget';

* begeleidt, adviseert of bemiddelt zonodig bij specifieke problematiek.

 

3 Deskundigheidsbevordering

* draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van docenten en mentoren op het terrein van de LOB;

* stelt LOB materiaal samen tbv vakdocenten en mentoren, geeft voorlichting, motiveert en controleert;

* rust vakdocenten toe voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen vak;

* informeert mentoren over keuzes van leerlingen.

 

4 Voorlichting

* ontwikkelt LOB jaarprogramma en ander materiaal cq programma’s mbt loopbaanoriëntatie en begeleiding;

* verschaft leerlingen, individueel danwel groepsgewijs specifieke informatie over LOB thema’s;

* informeert ouders en/of verzorgers middels algemene ouderavonden etc danwel eigen publicaties;

* informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt;

* organiseert en coördineert projectmatige voorlichtingsactiviteiten als open dagen etc;

* verzamelt, rubriceert en actualiseert documentatiemateriaal.

 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 

- de adviseur loopbaanoriëntatie  is verantwoording schuldig over de kwaliteit van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) binnen de school in de richting van leerlingen, docenten en ouders/verzorgers;

- de adviseur loopbaanoriëntatie werkt binnen wet en regelgeving, richtlijnen en specifieke beleidslijnen binnen de instelling;

- de adviseur loopbaanoriëntatie  neemt beslissingen over de inhoud van LOB adviezen en bij het verstrekken van informatie aan leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie, bij de deskundigheidsbevordering van docenten en het adviseren van het management.

 

5. Kennis en vaardigheden

 

- theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied;

- kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden;

- kennis van de mogelijkheden van testbureaus, de opleidingsmarkt en op de arbeidsmarkt;

- inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school;

- vaardigheid in het voeren van gesprekken en het geven van voorlichting;

- vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal;

- vaardigheid in het aandragen van op de behoeften afgestemde informatie;

- vaardigheid in het beoordelen van problemen en het zoeken naar passende oplossingen.

 

6. Contacten

 

- met het management van de sector en docenten over loopbaanoriëntatie, programma's, profielen, systemen etc om te adviseren;

- met leerlingen en/of ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om  te begeleiden, te adviseren en oplossingen te zoeken;

- met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen;

- met toeleverende scholen, onderbouwdecanen, collega decanen, docenten, oud leerlingen en vervolgopleidingen over leerlingen en/of of informatie om begeleiding en advisering op elkaar af te stemmen.

Het betreft een parttime dienstverband van 0,8 fte.

De vacature is tijdelijk tot het einde van het schooljaar met uitzicht op een vaste benoeming bij gebleken geschiktheid. Inschaling is conform de CAO Voortgezet Onderwijs in de LB schaal.


Vacature docent Cluster-4 lesplaats

Het Gomarus College is een school waar leerlingenzorg een prominente plaats inneemt. Ouders die bewust op zoek zijn naar gereformeerd onderwijs hopen dat hun kind daar ook geplaatst kan worden. Het Gomarus College wil dan ook graag een passende plek bieden aan iedere leerling, ook als die leerling bijzondere hulpvragen heeft.

 

Met ingang van cursusjaar 2009/ 2010 start de school met een cluster-4 lesplaats. Het gaat hierbij om leerlingen waarvan de problematiek te complex is voor het reguliere onderwijsproces terwijl juist deze kinderen een plek nodig hebben waar de christelijke vorming thuis een vervolg vindt op school.  En wij merken dat steeds meer ouders uit brede christelijke kring onze  gereformeerde school weten te vinden.

 

Het Gomarus College heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en RENN4 een werkgroep opgericht die in het afgelopen jaar de mogelijkheden voor extra begeleiding heeft onderzocht. Met als resultaat  het creëren van een cluster-4 lesplaats op het Gomarus College.

 

Hier kunnen leerlingen met bijzondere hulpvragen en een LGF, het zogenaamde “rugzakje”, in een kleine klas zoveel begeleiding krijgen dat ze het VMBO-onderwijs kunnen volgen. Doordat het een kleine klas is, is er veel tijd voor de docent om hulp en activering te bieden. Er kan daardoor goed worden aangesloten bij het eigen tempo van de leerling, ieder met zijn eigen weektaak en handelingsplan.

 

De taak van docent

De groepsdocent is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen en houdt overzicht over de ontwikkeling van de kinderen, stelt handelingsplannen op en voert waar nodig overleg met externe instanties. De groepsdocent zal een groot gedeelte van de lessen geven en is de mentor voor de leerlingen. Om dit goed mogelijk te maken is er zorg en ondersteuning vanuit het Steunpunt leerlingzorg van de Gereformeerde Scholengroep. Daarnaast  zal er scholing geboden worden vanuit RENN4 en is ook de Rijksuniversiteit Groningen als partner naast het Gomarus College en RENN4 betrokken bij de voortgang en kwaliteitszorg van dit bijzondere project!