Raad van Toezicht

Door een werkgroep vanuit het primair en voortgezet onderwijs (POVO) is een stuk geschreven wat als basisdocument zou kunnen dienen. Daarmee wordt meer concreet invulling gegeven aan de discussie zoals die naar aanleiding van de notitie van het LVGS is gevoerd. Dat is ook binnen onze teams gebeurd.

De RvT heeft besloten het stuk van het POVO als richtinggevend discussiestuk voor het vervolg te gebruiken. Inhoudelijk gaat de RvT zich er in november over buigen. Wel is duidelijk uitgesproken dat een discussie over identiteit waarbij je ook nadere stappen wilt nemen naar een basisdocument zorgvuldig gevoerd moet worden. Naar elkaar luisteren, elkaar proberen te verstaan en kijken of er gezamenlijk draagvlak is, zijn daarin erg belangrijk.

 

In zo’n discussie zijn er zeer veel betrokkenen. Denk aan ons als medewerkers zelf, maar ook leden van de vereniging, ouders en niet te vergeten onze eigen OR van het Menso Alting en de CMR van het Gomarus College. Door de RvT is het belang van een goede communicatie met de medezeggenschapsorganen nog eens benadrukt.

 

Het procesplan kent twee hoofdlijnen. Een lijn in de richting van mogelijke besluitvorming (die is procesmatig al aardig uitgewerkt) en een lijn in de richting van wat dit betekent voor implementatie in de organisatie. Die laatste lijn is minder uitgewerkt. Met de laatste lijn komen we immers direct bij elkaar terecht. Wat betekent een nieuw basisdocument voor jou als medewerker? Hoe moet je starten met het vertalen van de inhoud naar je organisatie? Hoe ga je borgen dat je waarmaakt wat er in staat? Allemaal vragen waar we nu nog niet de antwoorden op hebben.

 

Het procesplan wordt binnenkort besproken met de CMR en de OR. De reden daarvoor is vooral dat we met elkaar in lijn blijven in het proces. Aan het plan zelf moet nog wat geslepen en geschaafd worden. Ik stel me voor dat ik dan binnenkort iets meer in detail ook jullie inzicht kan geven.

Dat inzicht hoop ik binnenkort ook te geven door het concept basisdocument via de nieuwsbrief voor jullie beschikbaar te maken. Door mij moet daar nog een korte toelichting bij geschreven worden die ik ook graag nog even met RvT afstem. Daar moet je dus nog op wachten.

 

Een lang verhaal waar je inhoudelijk nog niets uit kunt halen. Maar dat komt dus. In ieder geval zijn we met een belangrijk proces bezig. Ik hoop jullie daar in de loop van dit schooljaar verder over te informeren en over te spreken.

 

Verder heb ik de RvT verslag gedaan van mijn werkzaamheden tot nu toe. Ik vind het belangrijk dat zij daarvan op de hoogte zijn. Daarbij hebben we ook afgesproken dat de RvT niet alleen van mij hoort hoe het gaat in de organisatie, maar ook zijn oor te luisteren gaat leggen bij CMR en OR en het directeurenoverleg. Dat vind ik erg positief.

 

Tenslotte hebben we gisteren in de vergadering formeel Jaap van Barneveld uitgezwaaid als lid van de RvT. De vacature die daardoor ontstaat hoopt de RvT op korte termijn in te kunnen vullen. Gisteren is de dank voor zijn werk al uitgesproken, vanaf deze plek doe ik dat ook graag.