Schoolvereniging-algemeen

Doel en grondslag
Ouders hebben destijds de vereniging opgericht met als doel het stichten van een school voor gereformeerd onderwijs. Het was de wens van die ouders dat de opvoeding, die zij thuis hun kinderen gaven en die gericht is op het liefhebben en dienen van de Here, op school zou worden gecontinueerd en aangevuld.
De vereniging heeft daarom als grondslag gekregen: …de leer van de Heilige Schrift, zoals deze door de Gereformeerde Kerken in Nederland in de Drie Formulieren van Enigheid...is aanvaard en (voortdurend) door...die kerken is gehandhaafd. (naar artikel 2 statuten)  Statuten vereniging

 

Gereformeerd onderwijs
Instandhouding van de gereformeerde school, dat betekent niet alleen het organiseren van het onderwijs maar nadrukkelijk ook het ‘gereformeerd zijn’ van dat onderwijs.
Het bestuur dient de identeit te bewaken en kan dit niet, dan samen met alle bij de school betrokkenen. Dat zijn ouders, personeelsleden en leerlingen.

 

De Bijbel, het woord van God en de belijdenisgeschriften vormen de grondslag van onze houding. Meer specifiek is de norm: de HERE God liefhebben en onze naaste als onszelf.

 

Dit betekent veel voor de alledaagse praktijk op school. Het vraagt van allen besef en consequenties van het volgende:

  • we zijn allemaal door God gemaakt, daarom hebben we respect voor elkaar en brengen geduld en vergevensgezindheid op.
  • we mogen en moeten allemaal leven van Zijn genade, dus we proberen in ons leven God onze dankbaarheid te tonen door ons te gedragen zoals God dat wil. In de omgang met elkaar, in het gehoorzamen aan de gegeven regels, in ons taalgebruik en in onze kleding.

 

Omdat we het bovengenoemde van elkaar vragen en bij misgaan elkaar daar op aanspreken, is het nodig dat we ervan verzekerd zijn dat we hetzelfde doel in leven en leren nastreven.

 

Daarom is er voor wat betreft personeelsleden de benoemingsvoorwaarde dat zij lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) of één van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

 

Ook van hen die lid willen worden van de vereniging resp. ouders, die hun kinderen naar onze school willen sturen wordt gevraagd dat zij lid zijn van één van de genoemde kerken.

 

Voor leerlingen geldt dat wij met alle nieuwe ouders een gesprek voeren om te vragen of ouders actief instemmen met het uitgangspunt van onze school. Wij noemen dit het aanmeldingsgesprek.

Deze gesprekken worden gevoerd door de locatiedirecteuren in samenwerking met leden van de vereniging.

top